نوار آب بندی دور شیشه عقب پراید قدیم ( ۱۸۷۰۰۴) ( ۱۸۷۰۰۴)