مغزی نقره ای ( نوار دور درب پیکان) ( نوار دور شیشه اتومبیل)