رله قفل مرکزی پراید 132با ریموت ( رله قفل مرکزی پراید ۱۳۲ ریموت دار) ( قیمت رله قفل مرکزی پراید ۱۳۱) ( قیمت رله قفل مرکزی پراید ۱۳۲) ( قیمت رله قفل مرکزی پراید صبا) ( رله قفل مرکزی پراید ریموت دار) ( مدار رله قفل مرکزی پراید) ( محل نصب رله قفل مرکزی پراید) ( رله قفل مرکزی پراید ۱۱۱) ( قیمت قفل مرکزی پراید صبا) ( خرید کیت و ریموت پراید) ( کیت و ریموت فابریک پراید)

معرفی اجمالی رله قفل مرکزی پراید 132 با ریموت

رله قفل مرکزی پراید 132 با ریموت قطعه ای دستور دهنده می باشد که با تحریک از طریق ریموت خودرو تمامی درب ها را باز و بسته می نماید. رله قفل مرکزی پراید 132 در بخش انتهایی پایین فرمان قرار دارد و جهت تعویض، نیازی به جدا کردن قاب زیرفرمان نیست و فقط سوکت مربوطه را جدا نموده و قطعه ی نو را نصب نمایید. رله قفل مرکزی پراید 132 همراه ریموت بوده و در مقایسه با رله قفل مرکزی 131 جعبه بزرگتری دارد و از طریق ریموت (کنترل از راه دور) درب ها بازو بسته می شوند.