رله قفل مرکزی تیبا با ریموت ( ۱۴۱۰۰۴) ( ۱۴۱۰۰۴)

معرفی اجمالی رله قفل مرکزی تیبا با ریموت

رله قفل مرکزی  تیبا با ریموت قطعه ای دستور دهنده می باشد که با تحریک از طریق ریموت خودرو تمامی درب ها را باز و بسته می نماید. رله قفل مرکزی تیبا در بخش انتهایی پایین فرمان قرار دارد و جهت تعویض، نیازی به جدا کردن قاب زیرفرمان نیست و فقط سوکت مربوطه را جدا نموده و قطعه ی نو را نصب نمایید. رله قفل مرکزی تیبا همراه ریموت بوده و از طریق ریموت (کنترل از راه دور) درب ها بازو بسته می شوند.